Email:

info@dzgradacac.com

Broj telefona:

035 367 000

Hitna medicinska pomoć:

124

O nama

RIJEČ DIREKTORA

Dobro došli na našu web stranicu!

Dom zdravlja Gradačac opredijeljen je za vrijednosti za koje se zalaže, za misiju kojom se definira naša svrha i uloga, za jasnu ulogu vodstva kao i težnje koje treba ostvariti u skladu sa državnim, regionalnim i lokalnim politikama i prioritetima.

Uvažavajući opredijeljenost i fokusiranost na zadovoljavanje potreba i zahtjeva korisnika naših usluga kao i javnosti u najširem smislu, podstičući partnerstvo sa korisnicima i svim interesnim skupinama u zajednici, zalažemo se za kvalitetne i sigurne usluge od osoblja koje je kompetentno i opredijeljeno za koncept cjeloživotnog učenja i stručnog osposobljavanja i koje je fokusirano na naše korisnike, s ciljem očuvanja i unaprjeđenja zdravlja.

Turbić dr. Semir, specijalista urgentne medicine

Direktor

Misija

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac je zdravstvena ustanova na nivou primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite. Naša osnovna uloga je unapređenje, očuvanje zdravlja i liječenje korisnika zdravstvene zaštite kroz pružanje usluga baziranih na savremenim medicinskim doktrinama u okviru vlastitih i društveno ekonomskih mogućnosti zajednice. U cilju uspostavljanja trajnog poboljšanja kvaliteta pristupili smo programu sertifikacije i akreditacije koja se odvija u saradnji sa Agencijom za sertifikaciju i akreditaciju u zdravstvu(AKAZ) u Federaciji BiH.

Vizija

JZU Dom zdravlja Gradačac ima viziju da postane lider na polju primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite u pružanju zdravstvenih usluga, kroz kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta naših usluga, praćenju potreba korisnika i čvrst sistem kontrole i bezbjednosti pacijenata.
Naša vizija je kontinuiran rad na kvalitetu naših usluga kroz:
- pristup orijentiran na pacijenta;
- profesionalnu kompentenciju i etiku;
- profesionalnu odgovornost i odgovornost menadžmenta;
- obavezu profesionalnog osoblja;
- korištenje informacija i pozitivnih stimulacija za izvršenje i rezultate;
- edukacija iz oblasti sigurnosti i poboljšanja kvaliteta.

DOM ZDRAVLJA

Zdravstvena zaštita

U JZU Dom zdravlja Gradačac pruža se zdravstvena zaštita licima koja imaju prebivalište na području općine Gradačac i to u tri segmenta:

Osim u sjedištu ustanove, u mjesnim zajednicama: Vučkovci, Međiđa Donja, Zelinja Donja, Srnice Donje i Mionica Centar opremljene su ambulante u kojima rade timovi porodične medicine, gdje je građanima olakšan pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti.