Email:

info@dzgradacac.com

Broj telefona:

035 367 000

Hitna medicinska pomoć:

124

Služba porodične medicine i ambulante

ODJELJENJE

Poziv osiguranim licima za izbor doktora medicine i doktora stomatologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Saglasno članu 64.stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”,br.30/97, 7/02, 70/08, 48/11), članu 27.stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”,br.46/10) I članu 6.stav 1.Zakona o pravima, obavezama I odgovornostima pacijenata osigurano lice ima pravo na Slobodan izbor. Preporučuje se da osigurana lica sa članovima svoje porodice, izaberu istog doktora medicine iz njima najbliže ambulante, a najmanje za period od godinu dana.

 

Kako izabrati doktora primarne zdravstvene zaštite

-Izbor je slobodan

-Popunjavanjem izjave o izboru/promjeni izabranog doktora koju dobivate od Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, u vezi čega je potrebno blagovremeno prijaviti eventualnu promjenu adrese prebivališta

-U roku do 30 dana od dana dobivanja obrazaca izjava

-Prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite

-Na period od najmanje godinu dana

-Za maloljetne osobe (14-18 godina) izbor vrši roditelj odnosno staratelj

-Osigurana lica ne snose nikakve troškove izbora.

 

Prednosti izbora doktora porodične medicine i doktora stomatologije

-Efikasnija zdravstvena zaštita

-Veće zadovoljstvo osiguranih lica

-Dugoročna saradnja između izabranog doktora porodične medicine I doktora stomatologije i osiguranih lica omogućava dobro međusobno poznavanje i povjerenje

-Efikasnije provođenje promotivno-preventivnih programa.

ODJELJENJE

Timovi porodične medicine

Nosilac: Jasmina dr. Mujić, spec.porodične medicine

Broj telefona: 035/367-011

Nosilac: Huseinbašić dr. Edina, spec.porodične medicine

Broj telefona: 035-367-013

Nosilac: Jusić dr. Armina, doktor medicine

Broj telefona: 035/367-015

Jukan dr. Sabina, doktor medicine

Broj telefona: 035-367-017

Mešanović dr. Lamija, doktor medicine

Broj telefon: 035-367-019

Alić Pašalić dr. Enisa, spec.porodične medciine

Broj telefona: 035-367-021

M.Halilović dr. Adnan, doktor medicine

Broj telefona: 035-367-023

Peštalić dr. Mirza, spec.porodične medicine

Broj telefona: 035-367-025

Zlatarević dr. Svjetlana, spec.porodične medicine

Broj telefona: 035-367-027

Oruč dr. Zlatko, spec.prodične medciine

Broj telefona: 035-367-029

Džidić Bajramović dr. Dženana, doktor medicine

Broj telefona: 035-367-031

Nezić dr. Nedžmija, spec.porodične medicine

Broj telefona: 035-367-033

Kovačević Mešić dr. Sedina, spec. porodične medicine

Broj telefona: 035-367-035

Mujkanović dr. Emina, doktor medicine

Broj telefona: 035-367-037

Mulahalilović dr. Jusuf, spec.urg.medicine i porodične

Broj telefona: 035-367-037